Запрошуємо до команди незалежних експертів з акредитації та сертифікації у сфері освіти!
Для формування складу Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти і галузевих експертних комісій, як її структурних одиниць, приймаються кандидати в експерти з числа науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і представників роботодавців
Вимога часу
Щодо утворення органу незалежної
акредитації та сертифікації у сфері освіти

ОБГРУНТУВАННЯ
Враховуючи нагальність вирішення завдання щодо створення ринку акредитаційних послуг, виникає питання про доцільність запровадження незалежних установ з оцінювання і забезпечення якості вищої освіти та можливі варіанти їхньої діяльності у сучасному освітньому просторі України.
Наразі існує нагальна потреба створення незалежних установ, що продукують послуги з оцінювання якості освітньої діяльності та аудиту ефективності управлінських процесів з реалізації процедур забезпечення якості освіти суб’єктами надання освітніх послуг, та дієвого механізму функціонування цих установ у системі гарантування якості вищої освіти України. Юридичний статус незалежних установ як суб’єктів, наділених відповідними повноваженнями, визначено статтею 23 Закону України «Про вищу освіту». Виступаючи органом незалежної експертизи, зазначені установи мають стати ключовим драйвером зміни формату взаємодії в інституційному середовищі забезпечення якості вищої освіти його основних суб’єктів – від національних органів, державних структур, що реалізують державну політику у сфері освіти і здійснюють процедури оцінювання та контролю за якістю надання освітніх послуг, до безпосередніх надавачів та споживачів таких послуг.
Формування мережі незалежних QA‑агенцій (Quality Assurance Agency) надасть можливість побудови ефективної моделі державно-приватного партнерства, заснованої на принципах лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, через упровадження інноваційного підходу до проведення відповідних процедур із зовнішньої оцінки якості освіти, що передбачає залучення профільних підприємств і неурядових організацій з числа представників громадського сектору, фізичних осіб (аудитори, експерти та інші особи відповідного профілю), які забезпечуватимуть безпосереднє оцінювання якості відповідно встановленим критеріям і моніторинг їх якісних і кількісних показників, надання висновків за результатами експертизи, гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання освітньої галузі в процесі акредитації освітніх програм, сертифікації освітньої та управлінської діяльності.
ІНІЦІЮВАННЯ
Виходячи з актуальності сформованої потреби, Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство сертифікації та акредитації «Стандарт-Експерт» ініціювало утворення органу незалежної акредитації освітніх програм та сертифікації послуг, систем якості і систем управління якістю у сфері освіти ‑ «Рада експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти». Відповідне рішення було ухвалено засновником зазначеної юридичної особи приватного права (рішення № 3 від 28.12.2020 р.).
Принципи формування та діяльності
Форма та функції діяльності
Рада експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти (далі - Рада з акредитації та сертифікації) - постійно діючий колегіальний робочий орган Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт" (далі - Агентство), що діє з метою організаційно-методичного забезпечення та супроводження процедур:
- проходження акредитації освітніх програм провайдерів освітньої діяльності (закладів освіти, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності) у сфері формальної (фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти) і неформальної (з можливістю подальшого перезарахування набутих результатів навчання через їх визнання в системі формальної освіти та присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій) освіти;
- оцінки відповідності послуг, систем якості, систем управління якістю, персоналу в сфері освіти встановленим законодавством вимогам;
- сертифікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (далі – ЗВО) і представників роботодавців, які допускаються до проведення заходів з акредитації освітніх програм в якості експертів, шляхом проведення їх професійної атестації.
Організаційна структура та формування кадрового складу
На даному етапі формування кадрового складу Ради з акредитації та сертифікації відбувається за напрямом практичної професійної діяльності (кваліфікації) та/або профільною приналежністю (вища освіта, науковий ступінь, вчене звання) фахівця до відповідної галузі знань у розрізі за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Відповідно до Положення про Раду експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти (далі – Положення), затвердженого Наказом Агентства № 03-ОС від 11.01.2021 р., структура Ради з акредитації та сертифікації визначена через створення галузевих експертних комісій (далі – ГЕК) з затвердженням їх персонального складу з числа науково-педагогічних працівників ЗВО і представників роботодавців. До складу кожної ГЕК має входити не менше трьох членів з врахуванням напряму практичної професійної діяльності та їх профільної приналежності, одним з яких є голова. Засади та принципи діяльності ГЕК спрямовані на забезпечення неупередженого ставлення їх членів до проведення процедур, що є предметом діяльності Ради з акредитації та сертифікації, без формального підходу до порядку та вимог, передбаченими Положенням, при формуванні і реалізації кожної конкретної справи.

Подання заявок на вступ
Прийняття (вступ) до Ради з акредитації та сертифікації передбачено на засадах індивідуального членства на підставі особистої заяви кандидата-фізичної особи (додаток 1), що за результатом ухвалення рішення набуває статус дійсного члена про що робиться запис у відповідний реєстр.
Подання пропозиції щодо прийняття до складу дійсних членів Ради з акредитації та сертифікації від юридичної особи публічного або приватного права (далі – Організація-заявник) кандидатів з числа її представників здійснюється на підставі заяви (додаток 2), яка підписана уповноваженою особою, що має право представляти Організацію-заявника відповідно до чинного законодавства. У разі позитивного розгляду заяви, рішення за якою повідомляється офіційним листом Агентства, Організація-заявник має подати згоду (додаток 3) від кожного зі своїх кандидатів на збір та обробку персональних даних при вступі до складу дійсних членів Ради з акредитації та сертифікації.

Переваги співпраці та партнерства
Агентство відповідно до чинного законодавства може видавати ЗВО власні сертифікати про оцінку освітньої програми та/або систем забезпечення якості вищої освіти. Останнє є актуальним за умов провадження освітньої діяльності ЗВО, що здійснюють підготовку здобувачів вищої та післядипломної освіти за неакредитованими освітніми програмами з видачею власних документів (дипломів власного зразка), авторитетність яких у суспільстві можливо підвищити саме через акредитаційні експертизи з наданням за результатами їх проведення сертифікатів з підтвердження відповідності якості наданих освітніх послуг за значеними програмами.
За фактично виконану роботу під час залучення дійсних членів до участі у проведенні акредитаційних експертиз передбачено виплату грошової винагороди на підставі укладених цивільно-правових договорів з Агентством.
Наявність при Агентстві органу незалежної акредитації освітніх програм та сертифікації послуг, систем якості і систем управління якістю у сфері освіти надає можливості ЗВО мати альтернативний варіант експертної оцінки провадження власної освітньої діяльності компетентною інституцією на предмет відповідності міжнародним стандартам якості ISO.
Беручи участь у формуванні Ради з акредитації та сертифікації через включення поданих кандидатур до складу її дійсних членів, Організація-заявник має змогу набути статусу партнера, що автоматично надає можливості її внесення до переліку юридичних осіб-замовників послуг Агентства на пільгових умовах оплати договору підряду. Розмір пільги при встановлені вартості послуг Агентства визначається на рівні 5-30% від початкової в залежності від кількості осіб, поданих Організацією-заявником, які набули членства в Раді з акредитації та сертифікації у порядку, передбаченому Положенням.

“З метою залучення кандидатів у експерти 10-12 березня 2021 року до ЗВО України на їх керівників було надіслано лист-пропозицію про участь у формуванні складу зазначеної ради та надання своїх представників з числа науково-педагогічних працівників. Станом на 26.03.2021 процес формування триває, про що свідчить активне надходження заяв на розгляд кандидатур від ЗВО і їх включення до ради, але у комунікації між колегами науково-педагогічні працівники деяких ЗВО відмічають про відсутність доведення керівництвом до них відповідної інформації.
Для можливості доступу до інформації, що наведена у листі-пропозиції, зацікавлених осіб з числа науково-педагогічних працівників ЗВО, представників роботодавців, профільних установ пропонуємо ознайомитися з основними положеннями формування та умовами діяльності Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти.
Очікуємо на позитивну реакцію на нашу пропозицію та активну участь освітньої спільноти!"

З повагою

Директор Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт"
Євген НАМЛІЄВ
Пропозиція до співпраці
Подання заяв на вступ для набуття статусу дійсного члена та партнера
|
Науково-педагогічним працівникам

Кандидати для набуття членства у Раді з акредитації та сертифікації подають заявки на підставі заповнення форм, наведених у додатку 1.
Закладам вищої освіти

ЗВО кандидатури своїх представників для включення до складу Ради з акредитації та сертифікації подають на підставі заповнення форм, наведених у додатку 2.
Роботодавцям

Роботодавці кандидатури своїх представників для включення до складу Ради з акредитації та сертифікації подають на підставі заповнення форм, наведених у додатку 4.
ЗАЯВКА НА ВСТУП
Подання даної заявки передбачає попереднє узгодження права на вступ до органу незалежної акредитації освітніх програм та сертифікації послуг, систем якості і систем управління якістю у сфері освіти ‑ «Рада експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти»
Прізвище, імя, по батькові
Зазначте як до Вас звертатися
E-mail
Зазначте адресу поштової скриньки для листування
Номер телефону
Зазначте контактний номер телефону
Заява та вихідні дані кандидата
Завантажте необхідні документи у форматі PDF
Додаткова інформація
Зазначте інформацію, що на Вашу думку важлива для опису професійних якостей та ділових характеристик
Надана інформація з особистими даними буде використана адміністратором standard-expert.agency для формування і обробки заявки на вступ до Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації при Агентстві сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт".
Заявник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету збору даних.
Запитання-відповідь
З метою правильного розуміння пропозиції Агентства сертифікації та акредитації "Стандарт-Експерт" щодо утворення органу незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти та його функціонування надаємо роз'яснення на найбільш поширені запитання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
Питання. Як Агентство планує узгоджувати свою діяльність з НАЗЯВО (яке сьогодні фактично здійснює акредитацію освітніх програм й систем забезпечення якості вищої освіти та сертифікацію послуг)?
Відповідь:
Відповідно до ст. 16 ЗУ "Про вищу освіту" в Україні система забезпечення якості вищої освіти включає діяльність НАЗЯВО та незалежних установ, взаємодія яких під час проведення процедури акредитації освітніх програм передбачена у разі визнання її результатів, наданих у формі експертного висновку незалежної агенції, НАЗЯВО при ухваленні рішення щодо державної акредитації окремої освітньої програми ЗВО. Цей механізм наразі не узгоджено через відсутність відповідного порядку, що передбачає акредитацію незалежної агенції, яка здійснює оцінювання освітньої програми, НАЗЯВО: проект Положення про акредитацію незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти після обговорення та внесення за його результатами пропозицій станом на сьогодні так і не затверджено. Під час засідання 11.03.2021 р. на Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій (https://fb.watch/4a5DJUenph/) за участі представників МОН України та НАЗЯВО було зазначено про необхідність актуалізації процесу розробки алгоритму запуску ринку акредитаційних послуг та функціонування незалежних установ.
Без погодження з НАЗЯВО зараз незалежна агенція відповідно до ст. 23 Закону може видавати ЗВО власні сертифікати про оцінку освітньої програми та/або систем забезпечення якості вищої освіти.
Питання. 5-30% це розмір «членських внесків» ЗВО організації-заявника, що має сплатити Агентству? А в гривнях це скільки й яка частота оплати?
Відповідь:
У разі подання від ЗВО (за додатком 2) кандидатів з числа його НПП, що є штатними співробітниками, та прийняття їх до складу дійсних членів Ради, такий ЗВО (Організація-заявник) при замовленні послуги, з переліку що надається АСА "Стандарт-Експерт", матиме знижку в оплаті останньої у пропорції 5% - один кандидат, який увійшов до Ради, 10% - два .... і т.д. Але максимальний розмір такої знижки складає 30% від початкової вартості послуги. Тобто, наразі не передбачено вступних та організаційних внесків Організацією-заявником, а, навпаки, Агентство заохочує ЗВО до співпраці, надаючи можливість останнім набути статус партнера, що передбачає: доступ до всього переліку послуг, що надаються Агентством на пільгових умовах оплати замовником; безкоштовну участь у організаційних заходах методичного, науково-практичного та інформаційного характеру, що проводяться Агентством; розміщення інформації про партнерів на сайті та у друкованих виданнях Агентства.
Питання. Які конкретні витрати і переваги науково-педагогічних працівників ЗВО, якщо вони приймуть рішення самостійно без подання клопотання юридичної особи-роботодавця увійти до складу дійсних членів Ради з акредитації та сертифікації?
Відповідь:
ВИТРАТИ: будь-яких витрат з боку НПП при вступі та членстві у Раді з акредитації та сертифікації при Агентстві не передбачається.
ПЕРЕВАГИ: можливість приймати участь у діяльності незалежного органу з акредитації та сертифікації сприятиме професійному саморозвитку НПП; його залучення до процедурних дій передбачатиме одержання додаткового доходу за виконану ним роботу; два рази на рік передбачається участь дійсних членів Ради у програмах короткострокового підвищення кваліфікації (тренінги, семінари, практикуми), організованих за рахунок Агентства; надання направлення на участь у міжнародних стажуваннях (дистанційний формат з видачею сертифікату) обсягом до 180 год./ 6 кредитів ЄКТС у закладах вищої освіти-партнерах Болгарії, Польщі з покриттям Агентством до 50% вартості такого стажування (орієнтовна вартість для дійсного члена складатиме від 40 до 60 євро); публікація тез за результатами участі у науково-практичних конференціях, що плануються Агентством, з покриттям дійсним членом Ради лише виробничої собівартості такої участі та розміщення матеріалів у збірнику.
Питання. Чи може надсилати свою заявку до участі у Раді експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти доцент (за внутрішнім сумісництвом)?
Відповідь:
Співробітники ЗВО, які працюють за внутрішнім сумісництвом на посадах НПП мають право на участь у Раді.
У заяві зазначається основне місце роботи, а у таблиці додатково після основного місця - за внутрішнім сумісництвом.
Питання. На який термін обираються експерти для роботи в Агентстві?
Відповідь:
Термін повноважень дійсного члена Ради у конкретній галузевій експертній комісії ( ГЕК ) складає 2 роки з правом пролонгації на один термін. Після закінчення повного терміну (4 роки) перебування у складі конкретної ГЕК передбачена можливість ротації експертів до іншої ГЕК з дотриманням вимог щодо відповідності практичної професійної діяльності та їх профільної приналежності. Достроковий вихід з Ради можливий у будь-який момент за згодою обох сторін (Агентство - експерт), в т.ч. ініціювання будь-якої стороною з обов'язковим повідомленням у письмовій формі іншої сторони за три місяці до дати виходу.
Питання. Яка сума зарплати (орієнтовно) експерта за проведення акредитаційної експертизи однієї освітньо-професійної програми?
Відповідь:
За фактично виконану роботу під час залучення дійсних членів до участі у проведенні акредитаційних експертиз передбачено виплату грошової винагороди на підставі укладених цивільно-правових договорів з Агентством. Обсяг виконаних робіт визначатиметься в умовних одиницях праці (1 УОП = 12 людино-годин) з урахуванням коефіцієнтів складності, розрахованих на підставі навантаження на кожного експерта ГЕК за рекомендованими показниками середніх витрат часу на розгляд справ. У перерахунку на грошовий еквівалент одна умовна одиниця праці дорівнює розміру одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто зараз 1УОП = 2270 грн. (з 1 липня – 2379 грн.; з 1 грудня 2481 грн.). Отже, за проведення акредитаційної експертизи однієї освітньої програми усереднений показник УОП складатиме 3 од.
Питання. Чи можливе включення до Ради колег із закордону?
Відповідь. Наразі до процедури формування складу дійсних членів Ради з акредитації та сертифікації внесено кандидатури 6 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Польщі та Болгарії. До того ж, нашим партнером на міжнародному рівні у сфері акредитації виступає Незалежне акредитаційне агентство «Билим-Стандарт» (Киргизька Республіка), основним видом діяльності якого є організація і проведення інституційної та програмної акредитації навчальних закладів, що реалізують освітні програми середньої, початкової професійної, середньої професійної, вищої професійної та післявузівської освіти. Передбачається залучення фахівців в процесі проведення експертних процедур з обох сторін.
Тож нами активно ведуться ділові переговори з різними інституціями відповідного профілю.
Залишилися запитання?
Залишайте свої запитання у формі зворотнього зв'язку
Прізвище, імя, по батькові
E-mail
Номер мобільного телефону
Зазначте контактний номер телефону
Запитання